Om Ackra Invest AB

Ackra Invest arbetar aktivt med investeringar i onoterade bolag, företrädesvis i Västerbottens kust- och inland. Vi har bred entreprenörserfarenhet och söker kontinuerligt efter bolag och människor som vill utvecklas tillsammans med oss

 

Så här tänker vi

Vi anser att många norrländska företag som har potential att växa inte tar tillvara sina möjligheter. Vi har all respekt för de människor som har modet att starta och driva företag även om det är rena försörjningsföretag.
Ska vår region utvecklas krävs också företag/företagare som har större ambitioner, större visioner och som är beredda att satsa på att bli stora. Ackra Invest är ett bolag som vill stötta entreprenörer/företag som har tillväxtpotential och viljan att växa.
Värdeökning och tillväxt är därför nyckelord för vår verksamhet. Vi prioriterar ingen särskild bransch men vi ställer krav på att de företag vi ska investera i ska ha ägare/ledning med vilja och kompetens att växa. Vi gillar företagare/företag som ser möjligheter, har modet och kompetensen att växa.
Vi ser oss som en naturlig partner till företag som behöver ägarkapital och kompetens för att kunna expandera och utvecklas vidare. Vi är en tänkbar partner vid generationsskiften eller när ett företag behöver ökat ägarkapital för att finansiera en investering i nya produkter. Vi är en tänkbar partner när du vill in på nya marknader eller expandera genom uppköp av kompletterande verksamheter. Vi är en tänkbar partner när du vill genomföra offensiva strukturaffärer.

Så här jobbar vi

Innan investering
Till grund för våra investeringsbeslut ligger dels en analys av företaget, affärsidén och affärsplanen, dels en bedömning av ägarna/ledningens förmåga att genomföra sina planer.
Vi värderar affärsidéns styrka och realismen i planer och budgetar. Vi bedömer vilken tillväxtpotential bolaget har och vilken kapitalbehov som krävs. Vi fäster stor vikt vid kassaflödet och gör därför en noggrann analys av detta. Vi bedömer potential till värdetillväxt, och risker. Vi bedömer möjlighet till exit inom rimlig tid.
Vår erfarenhet är att det absolut viktigaste för om ett företag skall lyckas är ägarnas/ledningens vilja, uthållighet och kompetens. Därför är det ett absolut krav, för att vi ska investera i ett företag, att det ägs och drivs av dokumenterat duktiga entreprenörer/ledare.
Uppfyller bolaget våra krav och vi kan komma överens med ägarna om bolagets värde och vår ägarandel, så är det Ackra Invests styrelse som sedan fattar beslut om eventuell investering. Blir beslutet att vi ska investera, så enas vi om ett aktieägaravtal som alla ägare skriver under.
Vanligtvis förutsätter vårt engagemang att bolaget gör en nyemission riktad till Ackra Invest men ibland kan vi gå in med konvertibla lån som senare kan omvandlas till aktier.

Efter investering
I och med att vi går in som delägare är vi kompanjoner. Vårt syfte och vår uppgift är nu att hjälpa och stödja företaget/ledningen i arbetet att uppnå de mål vi enats om.
Vi engagerar oss i styrelsearbetet och i affärsutvecklingen.
Vi deltar i utformning av strategi och affärsplaner. Med stöd av vårt kontaktnät hjälper vi till att hitta bra finansieringslösningar, samarbetspartners, underleverantörer och distributörer.
Vi kan hjälpa till att hitta nya nyckelpersoner som vi behöver när vi växer.
Vi ställer krav på våra kompanjoner och på bolagets ledning. Vi vet att vi kommer att stöta på svårigheter och motgångar men när vi väl engagerat oss är vi är realistiska, uthålliga och trogna kompanjoner.